Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem strony (www.takecup.pl) oraz administratorem danych osobowych jest:
Take!Cup spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
ul. Czerwone Maki 53/26, 30-392 Kraków
KRS: 0000793202, NIP: 6762567837 (dalej: „TAKE!CUP”).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: takecup@takecup.pl

§ 1. Definicje

Strona – strona internetowa pod adresem www.takecup.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (t.j. Dz. Urz. UE.L 2016 nr 119, str. 1)

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Strony

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

TAKE!CUP przetwarza następujące dane osobowe w ramach poszczególnych usług. W celu uzyskania informacji o poszczególnych usługach TAKE!CUP zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

Newsletter

1. W celu zapisu do Newslettera, Użytkownik podaje swój adres e-mail.

2. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newsletter.

3. Podany adres e-mail jest przetwarzany wyłącznie w celu przesyłania na niego Newslettera, aż do momentu rezygnacji z Newslettera.

4. Podstawą przetwarzania adresu e-mail jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (check boxów) podczas podawania adresu e-mail.

Konto Partnera i Formularz Rejestracyjny

1. W celu założenia Konta przez Użytkownika, Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz firmę (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna) lub nazwę spółki (jeżeli działa jako osoba prawna), adres do doręczeń, adres punktu gastronomicznego, NIP, REGON, adres e-mail i nazwę Konta (login).

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i prowadzenia Konta oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym TAKE!CUP.

3. Usługa Konto Partnera i możliwość dokonywania zakupów w sklepie TAKE!CUP adresowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.

4. Dane są przetwarzane w celu założenia i prowadzenia Konta, przystąpienia do Ogólnopolskiego Systemu Kaucyjnego, realizacji dokonanych zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), rozliczenia i ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub wywołanego roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), a także w celach archiwizacyjnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. W celu dokonania rejestracji przez Formularz Rejestracyjny, Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz firmę (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna) lub nazwę spółki (jeżeli działa jako osoba prawna), adres do doręczeń, adres punktu gastronomicznego, NIP, REGON i adres e-mail.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji jak Partner w Ogólnopolskim Systemie Kaucyjnym oraz dokonywania zamówień w sklepie internetowym TAKE!CUP.

7. Możliwość rejestracji i dokonywania zakupów w sklepie TAKE!CUP adresowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.

8. Dane są przetwarzane w celu przystąpienia do Ogólnopolskiego Systemu Kaucyjnego, realizacji dokonanych zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), rozliczenia i ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub wywołanego roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), a także w celach archiwizacyjnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. Dane dotyczące złożonych zamówień są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do zakończenia terminu przedawnienia roszczeń. Po upływie tego okresu dane mogą być nadal przetwarzane w celach statystycznych. Ponadto, zgodnie z przepisami podatkowymi, TAKE!CUP ma obowiązek przechowywania faktur przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

10. Po realizacji zamówienia, do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń, Użytkownik nie może żądać sprostowania, usunięcia lub zaprzestania przetwarzania danych dotyczących zamówienia. W przypadku faktur, do końca podanego okresu Użytkownik nie może żądać usunięcia lub zaprzestania przetwarzania danych. Po upływie okresu przechowywania faktur i okresu przedawnienia roszczeń, Użytkownik może żądać usunięcia danych lub zaprzestania przetwarzania danych w celach statystycznych.

Biuro Obsługi Klienta

1. Korzystając z formularza kontaktowego lub przesyłając e-mail na adres takecup@takecup.pl, Użytkownik podaje swój adres e-mail, może też podać inne dane osobowe.

2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z TAKE!CUP.

3. Dane przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie udzielonej poprzez skierowanie wiadomości zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a następnie przez czas nieokreślony w celu ewentualnej konieczności wykazania przebiegu i treści kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Akcje marketingowo-promocyjne

1. W celu wzięcia udziału w jakiejkolwiek Akcji organizowanej przez TAKE!CUP, Użytkownik podaje dane wskazane każdorazowo w regulaminie danej akcji.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji. Przetwarzanie danych odbywa się w celach każdorazowo uzasadnionych rodzajem i warunkami Akcji, w szczególności na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych umów oraz w celach archiwizacyjno-dowodowych (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO).

§ 3. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych

1. Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowień poprzedzających oraz przepisów prawa, przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych:

  1. prawo do wyrażenia i odwołania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych (informacji o przetwarzanych danych),
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. W celu realizacji uprawnienia wskazanego w ust. 1 lit. g, Użytkownik może skierować skargę listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP.

§ 4. Pliki cookies i podobne narzędzia

1. TAKE!CUP korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek) na Stronie w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, Konta Partnera oraz sklepu internetowego.

2. TAKE!CUP korzysta również z cookies podmiotów trzecich (w szczególności Google, Facebook) służących do monitorowania sposobów przeglądania Strony przez Użytkowników i kierowaniu reklam spersonalizowanych pod kątem działań Użytkownika. Informacje zbierane za pomocą cookies są anonimowe, w tym sensie, że TAKE!CUP nie zidentyfikuje za ich pomocą konkretnego Użytkownika. Jednak podmioty trzecie mogą wykorzystywać zgromadzone dane do własnych celów, w szczególności marketingowych.

3. Cookies nie są wykorzystywane przez TAKE!CUP do pozyskiwania danych osobowych Użytkowników.

4. Użytkownik może z poziomu swojej przeglądarki zarządzać plikami cookies, a także całkowicie je zablokować.

5. Strona może zawierać odnośniki do innych stron, w tym serwisów społecznościowych. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany w danych serwisie społecznościowym, serwis ten otrzyma informację o aktywności Użytkownika. Przetwarzanie danych przez strony i serwisy zewnętrzne odbywa się na zasadach przez nie określonych.

6. Korzystanie ze Strony wiąże się z zapisywaniem informacji w tzw. logach serwera. Logi obejmują adres IP Użytkownika, datę, godzinę oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.

7. Zapisane w logach dane te nie są przypisane do konkretnego Użytkownika i nie są wykorzystywane przez TAKE!CUP w celu identyfikacji Użytkownika. Logi mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk odwiedzin Strony.

8. Dostęp do logów mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

§ 5. Odbiorcy danych

1. Dane przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. TAKE!CUP dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności danych i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim (podmiotom, z których usług korzysta TAKE!CUP przy świadczeniu usług i przetwarzania danych). Są to w szczególności podmioty będące administratorami serwerów strony i skrzynki pocztowej, na których przechowywane są dane, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, podmioty świadczące wsparcie techniczne związane z obsługą Strony i sklepu internetowego TAKE!CUP, pracownicy TAKE!CUP oraz sądy i uprawnione organy państwowe.

3. Dane mogą być przekazywane poza granice Polski i Unii Europejskiej – jeżeli siedziba podmiotu świadczącego usługi na rzecz TAKE!CUP jest za granicą. W szczególności dotyczy usług świadczonych przez Google (serwer poczty e-mail, Google Adwords, Google Analytics).

4. Podmioty spoza Unii Europejskiej, które świadczą usługi na rzecz TAKE!CUP, w tym Google, są stroną umowy Privacy Shield, co oznacza, że gwarantują ochronę danych zgodną z regulacjami europejskimi.