Take!Cup – Ogólnopolski System Kaucyjny

Wyświetlanie 1–2 z 5 wyników

TakeCup_Logo

Zaloguj się

Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Strona – strona internetowa pod adresem www.takecup.pl

TAKE!CUP – Take!Cup spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adresem: ul. Czerwone Maki 53/26, 30-392 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793202, NIP: 6762567837, e-mail: takecup@takecup.pl będąca usługodawcą w rozumieniu Ustawy

Usługi – usługi świadczone przez TAKE!CUP drogą elektroniczną, tj. w całości za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron

Ustawa – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123)

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Usług

Konsument –osoba fizyczna zawierająca z TAKE!CUP umowę na świadczenie Usług, w tym przedsiębiorca, jeżeli umowa związana jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, jednak z treści umowy wynika , że nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy i reguluje świadczenie Usług przez TAKE!CUP.
 2. Regulamin określa:
  • rodzaje, zakres i zasady świadczenia Usług przez TAKE!CUP za pośrednictwem Strony oraz poczty elektronicznej, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się TAKE!CUP,
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na Stronie, w formie umożliwiającej każdemu jego wyświetlanie i utrwalanie.
 4. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług, zaakceptować treść Regulaminu i stosować się do jego postanowień. Przystąpienie do korzystania z Usług oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Zakazane jest dostarczanie, udostępnianie i wprowadzanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub krzywdzącym, a także podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia w korzystaniu z Usług czy uszkodzenia w systemach TAKE!CUP lub innych Użytkowników.

§ 3. Rodzaje Usług

 1. TAKE!CUP świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi:
 1. Newsletter – kierowanie do Użytkowników informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Użytkownika, w szczególności polegające na wysyłaniu do Użytkownika informacji o produktach oferowanych przez TAKE!CUP i partnerów współpracujących, bieżącej i planowanej działalności biznesowej TAKE!CUP linków do artykułów, materiałów szkoleniowych oraz powiadomień o wydarzeniach branżowych,
 2. Konto Partnera – usługa oferowana Użytkownikom będącym przedsiębiorcami, polegająca na możliwości założenia przez Użytkownika Konta w celu przystąpienia do Ogólnopolskiego Systemu Kaucyjnego, dokonywania zamówień w sklepie internetowym TAKE!CUP i prowadzeniu Konta,
 3. Formularz Rejestracyjny – usługa tymczasowa oferowana Użytkownikom do czasu uruchomienia pełnej funkcjonalności Konta Partnera, polegająca na możliwości rejestracji w Ogólnopolskim Systemie Kaucyjnym,
 4. Biuro Obsługi Klienta – usługa świadczona przez właściwie upoważnionych pracowników TAKE!CUP za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej po wysłaniu przez Użytkownika zapytania na adres takecup@takecup.pl,
 5. Akcje marketingowo-promocyjne – organizowane konkursów, akcji promocyjnych, prowadzenie programów lojalnościowych, zarówno za pośrednictwem Strony, jak i poczty elektronicznej, na zasadach każdorazowo określonych w odrębnych regulaminach.
 6. Usługi świadczone są bezpłatnie, chyba że TAKE!CUP wyraźnie zaznaczy możliwość odpłatnego korzystania z niektórych Usług, a Użytkownik wyrazi na to zgodę.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu, w przypadku usług wymagających podania przez Użytkownika adresu e-mail również posiadanie przez Użytkownika poczty elektronicznej.
 2. Szczegółowe wymagania techniczne określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych. Zmiana w tym zakresie nie jest traktowana jako zmiana Regulaminu.
 4. TAKE!CUP zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych i modyfikacji systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług na czas prowadzenia tych prac.

§ 5. Środki bezpieczeństwa

 1. Użytkownik korzystający z Usług i Strony powinien używać legalnego oprogramowania, posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz aktywowaną zaporę systemową (firewall).
 2. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna mieć ustawienia bezpieczeństwa na poziomie co najmniej średnim.
 3. Hasło ustanowione przez Użytkownika powinno być dostatecznie silne (zalecane jest użycie przynajmniej 8 znaków alfa-numerycznych, w tym co najmniej jednej wielkiej, jednej małej litery i jednej cyfry oraz co najmniej jednego znaku specjalnego).
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o przechowywanie danych dostępowych do Konta Partnera (loginu i hasła) w bezpiecznym miejscu i niepowierzanie ich osobom trzecim. Korzystanie z Konta Partnera wymaga każdorazowo pozytywnej weryfikacji loginu i hasła.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
 6. TAKE!CUP zapewnia świadczenie Usług zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 7. TAKE!CUP dokłada należytej staranności do zapewnienia bezpieczeństwa transferu danych oraz procesu autoryzacji, w szczególności poprzez korzystanie z protokołu SSL oraz z systemów posiadających odpowiednie zabezpieczenia.

§ 6. Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług

 1. Użytkownik może korzystać z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu, z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w § 4 Regulaminu.
 2. W celu korzystania z Usługi Newsletter, Użytkownik:
  • akceptuje Regulamin, Politykę prywatności i zgodę na przetwarzanie danych zaznaczając odpowiednie check boxy (pola wyboru) przy właściwych oświadczeniach i zgodach oraz podaje swój adres e-mail,
  • następnie przesyła formularz poprzez kliknięcie przycisku na stronie „WYŚLIJ”,
  • w celu aktywowania usługi Użytkownik otwiera link przesłany automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail – w momencie aktywacji zostaje zawarta umowa na świadczenie Usługi.
 3. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy.
 4. Elementy graficzne i treści Newslettera stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
 5. W celu korzystania z Usługi Konto Partnera, Użytkownik:
  • akceptuje Regulamin i Politykę prywatności oraz oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, zaznaczając odpowiednie check boxy (pola wyboru) przy właściwych oświadczeniach i zgodach, a także podaje w formularzu co najmniej swoje imię i nazwisko oraz firmę/nazwę spółki, adres do doręczeń, NIP, REGON, adres e-mail, nazwę Konta (login) oraz hasło dostępu do Konta, a także dokonuje wyboru abonamentu i okresu współpracy,
  • następnie przesyła formularz poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ” na stronie,
  • w celu aktywowania usługi Użytkownik otwiera link przesłany automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail – w momencie aktywacji zostaje zawarta umowa na świadczenie Usługi.
 6. W celu korzystania z Usługi Formularz Rejestracyjny, Użytkownik:
 7. akceptuje Regulamin i Politykę prywatności oraz oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, zaznaczając odpowiednie check boxy (pola wyboru) przy właściwych oświadczeniach i zgodach, a także podaje w formularzu co najmniej swoje imię i nazwisko oraz firmę/nazwę spółki, adres do doręczeń, NIP, REGON i adres e-mail, a także dokonuje wyboru abonamentu i okresu współpracy,
 8. następnie przesyła formularz poprzez kliknięcie przycisku „WYŚLIJ” na stronie.
 9. W celu korzystania z Usługi Biuro Obsługi Klienta, Użytkownik:
  • korzystając z formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie Użytkownik opisuje swoje zapytanie oraz podaje swój adres e-mail, wyraża zgodę na przetwarzanie danych, a następnie przesyła formularz poprzez kliknięcie przycisku „WYSLIJ” na stronie, albo wysyła e-mail z zapytaniem na adres takecup@takecup.pl
  • w momencie wysłania zostaje zawarta Umowa na świadczenie Usługi,
  • Na przesłane zapytania TAKE!CUP odpowiada w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zapytania w godzinach od 9 do 17.
  • W celu korzystania z organizowanych przez TAKE!CUP Akcji marketingowo-promocyjnych, Użytkownik postępuje zgodnie z instrukcjami określonymi w regulaminie danej Akcji.
 10. Użytkownik może w każdej chwili, bez podawania przyczyn,  zrezygnować z Usługi, z której korzystanie wymaga od niego udostępnienia swoich danych  (w tym danych osobowych), poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres takecup@takecup.pl z prośbą o zaprzestanie świadczenia usługi. TAKE!CUP potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 11. Rezygnacja z usługi Newsletter może nastąpić także poprzez wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pośrednictwem Konta Partnera.
 12. Rezygnacja z usługi Konto Partnera może nastąpić także poprzez kliknięcie „Usuń konto” w panelu Konta. Niezależnie od wyboru sposobu rezygnacji, w wyniku rezygnacji konto oraz wszystkie zgromadzone na nim dane zostają bezpowrotnie usunięte.
 13. Po rezygnacji z Usługi Użytkownik może w każdym momencie rozpocząć korzystanie z Usługi ponownie.
 14. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług, z zastrzeżeniem ust. 7-9 oraz 12.
 15. TAKE!CUP jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług, gdy:
  • Użytkownik narusza Regulamin,
  • Użytkownik narusza Regulamin,
  • TAKE!CUP poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że działanie Użytkownika jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy TAKE!CUP,
  • Użytkownik wykorzystuje usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 16. TAKE!CUP może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 17. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usług na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Konsument, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia, może skorzystać ze wzoru znajdującego się w Załączniku nr 2 do Regulaminu, przesyłając uzupełnione oświadczenie na adres siedziby TAKE!CUP lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: takecup@takecup.pl.
 18. TAKE!CUP wskazuje przy tym, że Usługi Konto Partnera i Formularz Rejestracyjny są dedykowane wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy zawierają umowy na świadczenie Usług w ramach swojej działalności gospodarczej i umowy te mają dla nich charakter zawodowy z uwagi na charakter tych Usług związanych bezpośrednio z Ogólnopolskim Systemem Kaucyjnym.
 19. TAKE!CUP informuje Użytkowników będących Konsumentami, iż w przypadku niektórych rodzajów usług Konsument nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Dotyczy to w szczególności:
  • umów o świadczenie Usług, jeżeli TAKE!CUP wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez TAKE!CUP o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • TAKE!CUP informuje Użytkowników będących Konsumentami, iż w ramach Unii Europejskiej została stworzona platforma internetowa do pozasądowego rozpoznawania sporów konsumenckich dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz metody ich rozwiązywania zostały opisane na dedykowanej stronie UOKiK pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usług należy składać pisemnie na adres: TAKE!CUP sp. z o.o., ul. Czerwone Maki 53/26, 30-392 z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez TAKE!CUP w terminie 14 dni od ich otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym terminie, TAKE!CUP powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. O decyzji w przedmiocie reklamacji lub o opóźnieniu, o którym mowa w ust. 3, TAKE!CUP niezwłocznie zawiadomi Użytkownika składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 5. TAKE!CUP zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące Strony i Usług za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: takecup@takecup.pl
 2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 4. TAKE!CUP może z ważnych powodów dokonać jednostronnej zmiany Regulaminu. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w trybie określonym powyżej, Użytkownik staje się związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Oznaczenie Usługodawcy: Take!Cup spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adresem: ul. Czerwone Maki 53/26, 30-392 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793202, NIP: 6762567837, e-mail: takecup@takecup.pl.

Oznaczenie Użytkownika: _______________________________________________,

Adres e-mail: _______________________________________________,

Adres: _______________________________________________.

Niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług elektronicznych polegającej na _______________________________________________.

Uwagi/Uzasadnienie (opcjonalne):

_______________________________________________

Data, podpis: _______________________________________________

Polityka Prywatności

Administratorem strony (www.takecup.pl), profilu na Facebook’u (www.facebook.com/ TakeCupPL), konta na Instagramie (www.instagram.com/takecup_pl) i aplikacji mobilnej TakeCup (dostępnej w App Store i Google Play) oraz administratorem danych osobowych jest:

Take!Cup spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,

ul. Czerwone Maki 53/26, 30-392 Kraków

KRS: 0000793202, NIP: 6762567837 (dalej: „TAKE!CUP”).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: takecup@takecup.pl

§ 1. Definicje

Strona – strona internetowa pod adresem www.takecup.pl i jej podstrony, a w odpowiednim zakresie również powiązane konta na portalach społecznościowych: profil na Facebook’u (www.facebook.com/TakeCupPL), konto na Instagramie (www.instagram.com/ takecup_pl) oraz aplikacja mobilna TakeCup

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (t.j. Dz. Urz. UE.L 2016 nr 119, str. 1)

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Strony

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

TAKE!CUP przetwarza następujące dane osobowe w ramach poszczególnych usług. W celu uzyskania informacji o poszczególnych usługach TAKE!CUP zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną. Korzystając z usług TAKE!CUP, Użytkownik akceptuje zasady przetwarzania swoich danych osobowych opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Newsletter

1. W celu zapisu do Newslettera, Użytkownik podaje swój adres e-mail.

2. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newsletter.

3. Podany adres e-mail jest przetwarzany wyłącznie w celu przesyłania na niego Newslettera, aż do momentu rezygnacji z Newslettera.

4. Podstawą przetwarzania adresu e-mail jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (check boxów) podczas podawania adresu e-mail.

Konto Partnera i Formularz Rejestracyjny

1. W celu założenia Konta przez Użytkownika, Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz firmę (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna) lub nazwę spółki (jeżeli działa jako osoba prawna), adres do doręczeń, adres punktu gastronomicznego, NIP, REGON, adres e-mail i nazwę Konta (login).

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i prowadzenia Konta oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym TAKE!CUP.

3. Usługa Konto Partnera i możliwość dokonywania zakupów w sklepie TAKE!CUP adresowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.

4. Dane są przetwarzane w celu założenia i prowadzenia Konta, przystąpienia do Ogólnopolskiego Systemu Kaucyjnego, realizacji dokonanych zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), rozliczenia i ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub wywołanego roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), a także w celach archiwizacyjnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. W celu dokonania rejestracji przez Formularz Rejestracyjny, Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz firmę (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna) lub nazwę spółki (jeżeli działa jako osoba prawna), adres do doręczeń, adres punktu gastronomicznego, NIP, REGON i adres e-mail. Użytkownik dokonując zamówienia poprzez Konto Partnera może wybrać płatność kartą płatniczą. W takim przypadku Użytkownik podaje dane osobowe posiadacza karty (imię i nazwisko). W przypadku sposobów płatności realizowanych przez zewnętrznych operatorów płatności, Użytkownik może być zobowiązany do podania również innych danych, których administratorem jest operator płatności.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji jak Partner w Ogólnopolskim Systemie Kaucyjnym oraz dokonywania zamówień w sklepie internetowym TAKE!CUP.

7. Możliwość rejestracji i dokonywania zakupów w sklepie TAKE!CUP adresowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.

8. Dane są przetwarzane w celu przystąpienia do Ogólnopolskiego Systemu Kaucyjnego, realizacji dokonanych zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), rozliczenia i ewentualnego postępowania reklamacyjnego lub wywołanego roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO), a także w celach archiwizacyjnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

9. Dane dotyczące złożonych zamówień są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do zakończenia terminu przedawnienia roszczeń. Po upływie tego okresu dane mogą być nadal przetwarzane w celach statystycznych. Ponadto, zgodnie z przepisami podatkowymi, TAKE!CUP ma obowiązek przechowywania faktur przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

10. Po realizacji zamówienia, do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń, Użytkownik nie może żądać sprostowania, usunięcia lub zaprzestania przetwarzania danych dotyczących zamówienia. W przypadku faktur, do końca podanego okresu Użytkownik nie może żądać usunięcia lub zaprzestania przetwarzania danych. Po upływie okresu przechowywania faktur i okresu przedawnienia roszczeń, Użytkownik może żądać usunięcia danych lub zaprzestania przetwarzania danych w celach statystycznych.

Aplikacja mobilna TakeCup

1. Aplikacja mobilna TakeCup nie zbiera danych osobowych Użytkownika, chyba że:

1. Użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – udostępniając swoją lokalizację GPS w celu ułatwienia zlokalizowania najbliższych punktów partnerskich TAKE!CUP lub wyrażając w odpowiednim polu zgodę na otrzymanie informacji marketingowej; tak zebrane dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez Użytkownika;

2. Użytkownik nawiąże kontakt z TAKE!CUP poprzez dostępne z poziomu aplikacji dane kontaktowe lub formularz kontaktowy – w uzasadnionym prawnie interesie TAKE!CUP jest nawiązanie kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem, szczegóły dotyczące przetwarzania danych opisane zostały w niniejszej Polityce Prywatności poniżej w części Biuro Obsługi Klienta,

3. Użytkownik chce zostać Partnerem biznesowym TAKE!CUP i zamieścić dane identyfikujące go jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą i swoje dane kontaktowe w aplikacji mobilnej TakeCup po uprzedniej rejestracji do programu partnerskiego TAKE!CUP (podstawę stanowi zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zakres danych udostępnionych w aplikacji mobilnej TakeCup jest uzgadniana z Użytkownikiem-Partnerem; dane Użytkownika-Partnera niezbędne do nawiązania współpracy i ich przetwarzanie zostało opisane w niniejszej Polityce Prywatności powyżej w części Konto Partnera i Formularz Rejestracyjny.

2. Aplikacja mobilna TakeCup zbiera w sposób zautomatyzowany dane niestanowiące danych osobowych, tj. zanonimizowane dane statystyczne dotyczące używania i sposobu używania aplikacji mobilnej TakeCup (w tym informacje o błędach) oraz dane geolokalizacyjne wyłącznie w zakresie informacji o połączeniu z aplikacją

mobilną TakeCup w danej lokalizacji (TAKE!CUP nie śledzi Użytkownika ani nie powiązuje geolokalizacji z konkretnym Użytkownikiem).

3. Informację o pobraniu i używaniu przez Użytkownika aplikacji mobilnej TakeCup może otrzymać administrator platformy udostępniającej aplikację mobilną do pobrania (Google Play lub App Store) na zasadach i w zakresie określonym w politykach prywatności tych administratorów.

Biuro Obsługi Klienta

1. Korzystając z formularza kontaktowego lub przesyłając e-mail na

adres takecup@takecup.pl, kontaktując się telefonicznie z TAKE!CUP albo zostawiając komentarz na portalu społecznościowym, Użytkownik ujawnia odpowiednio swój adres e- mail lub numer telefonu (jeżeli numer Użytkownika nie jest zastrzeżony) lub dane Użytkownika widoczne w danym portalu społecznościowym, może też podać inne dane osobowe.

2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z TAKE!CUP.

3. Dane przetwarzane są w celu kontaktu z Użytkownikiem (przyjmowaniu i obsługi zapytań i zgłoszeń, prowadzeniu korespondencji lub rozmów i udzielaniu odpowiedzi na zapytania) i interakcji na portalach społecznościowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadnionego interesu TAKE!CUP polegającego na kontakcie z Użytkownikiem i wchodzenia w interakcje z Użytkownikiem. Dane przechowywane są na czas niezbędny do obsługi zapytań i zgłoszeń, a następnie mogą być przechowywane w przypadku zaistnienia uzasadnionego interesu TAKE!CUP przez czas nieokreślony w celu ewentualnej konieczności wykazania przebiegu i treści kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Akcje marketingowo-promocyjne

1. W celu wzięcia udziału w jakiejkolwiek Akcji organizowanej przez TAKE!CUP, Użytkownik podaje dane wskazane każdorazowo w regulaminie danej akcji.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji. Przetwarzanie danych odbywa się w celach każdorazowo uzasadnionych rodzajem i warunkami Akcji, w szczególności na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych umów oraz w celach archiwizacyjno-dowodowych (art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO).

§ 3. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych

1. Użytkownikowi, z zastrzeżeniem postanowień poprzedzających oraz przepisów prawa, przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych:

1. prawo do wyrażenia i odwołania zgody na przetwarzanie danych,

2. prawo do sprostowania lub usunięcia danych,

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

4. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,

5. prawo do przenoszenia danych

6. prawo do uzyskania dostępu do przetwarzanych danych (informacji o przetwarzanych danych),

7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnienia wskazanego w ust. 1 lit. g, Użytkownik może skierować skargę listownie na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /UODO/SkrytkaESP.

§ 4. Pliki cookies i podobne narzędzia

1. TAKE!CUP korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek) na Stronie w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony, Konta Partnera oraz sklepu internetowego, a także aplikacji mobilnej TakeCup.

2. TAKE!CUP korzysta również z cookies podmiotów trzecich (w szczególności Google, Facebook, Instagram) służących do monitorowania sposobów przeglądania Strony przez Użytkowników i kierowaniu reklam spersonalizowanych pod kątem działań Użytkownika. Informacje zbierane za pomocą cookies są anonimowe, w tym sensie, że TAKE!CUP nie zidentyfikuje za ich pomocą konkretnego Użytkownika. Jednak podmioty trzecie mogą wykorzystywać zgromadzone dane do własnych celów, w szczególności marketingowych.

3. Cookies nie są wykorzystywane przez TAKE!CUP do pozyskiwania danych osobowych Użytkowników.

4. Użytkownik może z poziomu swojej przeglądarki zarządzać plikami cookies, a także całkowicie je zablokować.

5. Strona może zawierać odnośniki do innych stron, w tym serwisów społecznościowych. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany w danych serwisie społecznościowym, serwis ten otrzyma informację o aktywności Użytkownika. Przetwarzanie danych przez strony i serwisy zewnętrzne odbywa się na zasadach przez nie określonych.

6. Korzystanie ze Strony wiąże się z zapisywaniem informacji w tzw. logach serwera. Logi obejmują adres IP Użytkownika, datę, godzinę oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.

7. Zapisane w logach dane te nie są przypisane do konkretnego Użytkownika i nie są wykorzystywane przez TAKE!CUP w celu identyfikacji Użytkownika. Logi mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk odwiedzin Strony.

8. Dostęp do logów mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania serwerem.

§ 5. Odbiorcy danych

1. Dane przetwarzane są wyłącznie przez osoby upoważnione i odpowiednio przeszkolone. TAKE!CUP dochowuje należytej staranności w celu zapewnienia poufności danych i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Dane mogą być przekazywane osobom trzecim (podmiotom, z których usług korzysta TAKE!CUP przy świadczeniu usług i przetwarzania danych). Są to w szczególności podmioty będące administratorami serwerów strony i skrzynki pocztowej, na których przechowywane są dane, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, podmioty świadczące wsparcie techniczne związane z obsługą Strony i sklepu internetowego TAKE!CUP, zewnętrzni operatorzy płatności, pracownicy TAKE!CUP oraz sądy i uprawnione organy państwowe.

3. Dane mogą być przekazywane poza granice Polski i Unii Europejskiej – jeżeli siedziba podmiotu świadczącego usługi na rzecz TAKE!CUP jest za granicą. W szczególności dotyczy usług świadczonych przez Google (serwer poczty e-mail, Google Adwords, Google Analytics).

4. Podmioty spoza Unii Europejskiej, które świadczą usługi na rzecz TAKE!CUP, w tym Google, są stroną umowy Privacy Shield, co oznacza, że gwarantują ochronę danych zgodną z regulacjami europejskimi.

Regulamin

Ogólnopolskiego Systemu Kaucyjnego

Cel Ogólnopolskiego Systemu Kaucyjnego – (dalej OSK)

Celem utworzenia OSK jest eliminacja szkodliwych dla środowiska jednorazowych kubków dedykowanych napojom gorącym (i zimnym) na wynos.

Efektem działań OSK jest ochrona środowiska poprzez ograniczanie zużywania zasobów naturalnych przeznaczanych na produkcję jednorazowych opakowań oraz redukowanie powstawania śmieci wynikających z ich stosowania.

Działanie Systemu OSK oraz współpraca Partnerów i Klientów kubków Take!Cup jest transparentne. System kaucyjny Take!Cup funkcjonuje w oparciu o dwie płaszczyzny współpracy:

– Take!Cup i Partner,

– Partner i Klient/Użytkownik kubka Take!Cup.

Przedmiotem systemu kaucyjnego jest kubek Take!Cup

Występuje w trzech rozmiarach 0.2, 0.3 i 0.4L.

Take!Cup w ramach swojego rozwoju przewiduje dla każdego miasta „wersję regionalną” z indywidualnym nadrukiem na kubku.

Standardowo, dla całego systemu zaplanowano wersję uniwersalną, która zawiera logo „Take!Cup” oraz hasło „Hey Wake up”. Wersja uniwersalna dostępna jest kolorze karmelowym oraz ecru.

Take!Cup zastrzega sobie prawo do modyfikacji wyglądu kubków w trakcie trwania współpracy z Partnerem. Partner zobowiązuje się używać kubki przekazane przez Take!Cup wyłącznie do podawania Klientom kawy lub herbaty. Jeżeli pomiędzy stronami dojdzie do innych ustaleń zostanie to uwzględnione w aneksie do regulaminu.

Take!Cup przekazuje Partnerom kubki Take!Cup w zamian za wpłaconą kaucję.

Przedmiotem zamówienia jest PAKIET KUBKÓW (dowolny wybrany)

Zamówienie pakietu kubków to zamówienie nie mniej niż jednego i nie więcej niż pięciu pakietów kubków, spośród trzech dostępnych rodzajów:

Pakiet maxi składa się łącznie z 90 sztuk, w skład którego wchodzi: a) 25 sztuk kubków o pojemności 0,2L

b) 40 sztuk kubków o pojemności 0,3L

c) 25 sztuk kubków o pojemności 0,4L

d) materiały reklamowe w formie naklejki na drzwi, serwetek jednorazowych zawierających graficzną instrukcję dla Klientów, plakatu, instrukcji sprzedażowych dla Personelu oraz instrukcji wyparzania i pielęgnacji kubków, stand promocyjny na kubek.

Pakiet medium składa się łącznie z 60 sztuk, w skład którego wchodzi: a) 15 sztuk kubków o pojemności 0,2L

b) 30 sztuk kubków o pojemności 0,3L

c) 15 sztuk kubków o pojemności 0,4L

c)materiały reklamowe w formie naklejki na drzwi, serwetek jednorazowych zawierających graficzną instrukcję dla Klientów, plakatu, instrukcji sprzedażowych dla Personelu oraz instrukcji wyparzania i pielęgnacji kubków, stand promocyjny na kubek.

Pakiet mini składa się łącznie z 40 sztuk, w skład którego wchodzi: a) 10 sztuk kubków o pojemności 0,2L

b) 20 sztuk kubków o pojemności 0,3L

c) 10 sztuk kubków o pojemności 0,4L

d) materiały reklamowe w formie naklejki na drzwi, serwetek jednorazowych zawierających graficzną instrukcję dla Klientów, plakatu, instrukcji sprzedażowych dla Personelu oraz instrukcji wyparzania i pielęgnacji kubków, stand promocyjny na kubek.

Take!Cup przekazuje kubki Partnerowi do używania zgodnie z warunkami OSK, z tym że przekazanie kubków Take!Cup Partnerowi w ramach systemu OSK nie przenosi prawa własności kubków na Partnera.

W trzech krokach przedstawiono nawiązanie współpracy pomiędzy Take!Cup i Partnerem:

FORMALNOŚCI

1. Zapoznanie się z formalnymi aspektami współpracy (Regulamin OSK) i wybór jednego z 2 abonamentów dostępnych dla Partnerów.

2. Nastepnie, po dokonaniu wyboru, za pośrednictwem strony internetowej www.takecup.pl utworzenie indywidualnego konta lub wypełnienie Formularza Rejestracyjnego na www.takecup.pl lub podpisanie umowy o współpracy, złożenie pierwszego zamówienia na kubki oraz dokonanie wpłaty wymaganych opłat (kaucja, abonament, kurier).

ZAMÓWIENIE I FINANSE

1. Wybór odpowiedniej ilości pakietów kubków dla kawiarni Partnera. Co najmniej jeden, ale nie więcej niż pięć pakietów kubków spośród dostępnych rodzajów. Partner otrzyma informację drogą mailową, na podany podczas rejestracji adres mailowy, potwierdzającą złożenie zamówienia.

2. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Take!Cup dokonuje się zawarcie umowy między Take!Cup, a Partnerem.

3. Partnerzy otrzymają dokumenty księgowe zgodne z zamówieniem (FV, WZ), na podstawie których dokonają wpłaty kwoty za wybrany abonament, pokrywki oraz za wybraną ilość pakietów kubków.

4. Po zaksięgowaniu środków wpłaty wykonanej za pośrednictwem Przelewy24 zostanie skompletowana przesyłka, zgodnie z zamówieniem. Dostawa przesyłki odbędzie się w możliwym, najkrótszym czasie, do wskazanego w formularzu, lokalu gastronomicznego.

POBIERAJ! DZIAŁAJ! OSZCZĘDZAJ!

1. Ideą systemu kaucyjnego Take!Cup jest wprowadzenie do lokalu Partnera wielorazowych kubków Take!Cup. Partner poprzez przystąpienie do systemu, zobowiązuje się do promowania kubków wielorazowego użytku Take!Cup w swoim lokalu, poprzez wydawanie napojów w kubku Take!Cup oraz ich odbiór od Klientów chcących dokonać zwrotu.

2. Przekazanie napoju w kubku Take!Cup zawsze odbywa się na zasadzie wpłaty kaucji przez Klienta, w wysokości 5 zł za jeden kubek Take!Cup. Odbiór kubka jest analogiczny do jego wydania: za zwrócony kubek Take!Cup Partner wypłaci Klientowi 5 zł kaucji.

3. Kluczowym elementem powodzenia działania systemu w lokalu gastronomicznym Partnera jest właściwe szkolenie Personelu Partnera. W tym celu Take!Cup przekaże Partnerowi materiały szkoleniowo-sprzedażowe, które ułatwią proces nauki.

4. Dbanie o sanitarną higienę kubka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest bezwzględnym obowiązkiem Partnera oraz jego Personelu. Patrz: instrukcja wyparzania i mycia kubka.

5. Wydawanie kubków Take!Cup wiąże się z oceną jego stanu technicznego i sanitarnego. Nie przyjmuje się kubków uszkodzonych, zniszczonych. Wydając Klientowi napój w kubku Take!Cup, należy go poinformować o sposobie jego użytkowania: ponosi on odpowiedzialność za powierzony kubek. Uszkodzony kubek zostanie przyjęty przez Partnera uczestniczącego w Programie, ale nie ma obowiązku zwrotu wpłaconej kaucji.

 

Jak funkcjonuje system kaucyjny Take!Cup w praktyce?

Działanie jest proste i przejrzyste. Jeżeli obydwie strony działają w dobrej wierze i zgodnie z postanowieniem Regulaminu OSK, proces jaki odbywa się w tym zakresie zobrazować można w sposób następujący:

 • Zamówienie dowolnego napoju przez Klienta. Personel Partnera zachęca do skorzystania z kubka wielorazowego Take!Cup. Klient zostawia kaucję w wysokości 5 zł
 • Delektowanie się napojem w kubku Take!Cup spacerując po mieście lub przemieszczając się z jednego miasta do drugiego.
 • Klient ma możliwość zwrotu kubka Take!Cup u każdego, dowolnie wybranego Partnera Take!Cup. Zwracając kubek Take!Cup nieuszkodzony (bez zadrapań, pęknięć, itp.) otrzymuje zwrot 5 zł kaucji.

 

Dodatkowe informacje związane uczestnictwem w Systemie OSK

§1 Zasady uczestnictwa w systemie

1. Partner jest zobowiązany do poinformowania Take!Cup o wszelkich zmianach związanych ze zmianą nazwy działalności, miejsca jej prowadzenia oraz danych bankowych (w przypadku wyboru formy zapłaty za pośrednictwem automatycznej spłaty zobowiązania).

2. Rejestracja Konta Partnera jest bezpłatna i odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. Z chwilą dokonania rejestracji i aktywacji Konta Partnera Partner otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie o zarejestrowaniu go w systemie.

3. Rejestracja Partnera poprzez Formularz Rejestracyjny jest bezpłatna i odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. Rejestracja może odbyć się również poprzez podpisanie umowy o współpracy. Po dokonaniu rejestracji Partner otrzyma na podany adres mailowy potwierdzenie o zarejestrowaniu go w systemie.

4. Uczestnictwo w systemie jest dobrowolne. Partner może w dowolnej chwili wyrejestrować się z systemu po spełnieniu warunków zawartych w niniejszym regulaminie.

5. Partnerem może być wyłącznie przedsiębiorca. Z uwagi na specyfikę systemu OSK, zawarcie z Partnerem umowy o współpracy w ramach Systemu OSK odbywa się w bezpośrednim związku z działalnością gospodarczą Partnera o charakterze zawodowym, tym samym w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi przystępujących do Systemu OSK brak jest uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny (osoby te nie są traktowane jak konsumenci w rozumieniu przepisów).

6. Po zarejestrowaniu się w systemie Partner może swobodnie dokonywać zamówień w sklepie internetowym lub zgodnie z udostępnioną Partnerowi ofertą.

7. Używanie kubków Take!Cup w innym punkcie gastronomicznym aniżeli wskazany podczas rejestracji stanowi naruszenie zasad współpracy oraz niniejszego regulaminu.

8. Partner wskazuje przy rejestracji adres punktu/lokalu gastronomicznego, w którym będzie realizowany system OSK oraz aktualizuje każdorazowo zmianę lokalizacji lokalu gastronomicznego.

9. Jeżeli stwierdzi się, że Partner bez zgłoszenia do Take!Cup korzysta z systemu w innych swoich lokalizacjach naliczona zostanie regresem opłata za cały kwartał, a ponadto Partner zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10 000 zł za każde naruszenie.

§2 Finanse

1. Kaucja za wypożyczony kubek dotyczy jednej sztuki i podlega zwrotowi z chwilą zwrócenia kubka przez Partnera do Take!Cup na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Abonament za uczestnictwo w systemie uiszczany jest w systemie miesięcznym lub rocznym (w zależności od wybranego wariantu) z zastrzeżeniem, że pierwsza płatność Abonamentu następuje z góry w chwili złożenia zamówienia.

3. Z chwilą złożenia zamówienia Take!Cup wystawi Partnerowi Fakturę VAT obejmującą opłatę abonamentową oraz Notę obciążeniową (WZ) potwierdzającą dokonanie wpłaty kaucji za kubki.

4. Płatność kolejnych opłat abonamentowych następować będzie na podstawie wystawionych przez Take! Cup miesięcznie lub rocznie faktur VAT.

5. Partnerzy wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres mailowy.

§3 Zamówienie i dostawa

1. Przedmiotem zamówienia jest PAKIET KUBKÓW Maxi, Medium lub Mini.

2. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez poinformowanie Partnera o przystąpieniu przez Take!Cup do

realizacji zamówienia za pośrednictwem wiadomości przesłanej na podany podczas rejestracji adres e- mail Partnera. Przyjęcie zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Take! Cup.

3. Take!Cup zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia, w szczególności z powodu braku dostępności zamówionych produktów lub usług.

 

4. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Take!Cup, a Koszty dostawy ponosi Partner.

5. Miejscem dostawy przesyłki jest adres lokalu gastronomicznego, który Partner zgłosił do uczestnictwa w OSK. Jeżeli Partner zgłosił do uczestnictwa w OSK więcej niż jeden lokal, warunkiem koniecznym do dostarczenia przesyłki jest wskazanie punktu lokalu gastronomicznego, w którym Partner będzie korzystał z zamówionych kubków.

6. Take!Cup zobowiązuje się dostarczyć zamówiony pakiet kubków w terminie nie dłuższym niż 10 dni od akceptacji zamówienia.

7. W przypadku, gdyby z przyczyn losowych po stronie Take!Cup (utrudnienia komunikacyjne, problemy produkcyjne itp.) nie była możliwa realizacja zamówienia we wskazanym terminie, Take!Cup niezwłocznie poinformuje Partnera o nowym terminie realizacji zamówienia. Jeżeli Partner nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu, może odstąpić od umowy.

8. Take!Cup nie odpowiada za opóźnienia spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności firmę kurierską).

§4 Prawa i Obowiązki Stron – ogólne

1. Parter Take!Cup automatycznie zostaje dodany do mapy na aplikacji i stronie www. Partner może zgłaszać modyfikacje w opisie i dodawać indywidualne promocje związane z promowaniem systemu kaucyjnego w swoim Lokalu (np. Klient włączając aplikację, będąc w pobliżu Partnera, widzi na aplikacji pinezkę, która może oznaczać, że dany Partner przewidział dla niego promocję (np. tańsza kawa albo wybrany gratis).

2. Partner zapewni pracownikom lokalu szkolenia osobiście i za pomocą materiałów szkoleniowych przekazanych przez Take!Cup.

3. Za pomocą „ukrytego Klienta” Take!Cup może dokonywać sprawdzenia poprawności sposobu funkcjonowania u Partnera w Lokalu systemu kaucyjnego Take!Cup.

4. Każdy kolejny punkt / lokalizacja Partnera musi zostać zgłoszona Take!Cup na zasadzie rejestracji nowej lokalizacji – poprzez Konto Partnera lub za pośrednictwem formularza lub poprzez podpisanie stosownej umowy bądź aneksu do umowy o współpracy.

5. Każdy kolejny punkt Partnera musi zostać zarejestrowany. Partner sam nie może wprowadzać OSK do lokalizacji (filii lub innych miejsc), które nie zostały zgłoszone Take!Cup.

6. Partner, przez cały okres współpracy zobowiązany jest do ekspozycji kubków i materiałów reklamowych przekazanych przez Take!Cup oraz do zastąpienia ekspozycji kubków jednorazowych kubkami Take!Cup w proporcji co najmniej 50%. W szczególnych okolicznościach Take!Cup zastrzega sobie prawo do nałożenia kary finansowej w wysokości 1 000 zł w wypadku nie zastosowania się do ustalenia wynikającego z tego zapisu.

7. Partner zobowiązany jest do stałej dostępności asortymentu w postaci kubków Take!Cup.

§5 Prawa i Obowiązki Stron dotyczące kubków Take!Cup

1. Użycie przez Partnera kubka Take!Cup bezpośrednio po przyniesieniu przez Klienta jest, z powodów higienicznych, niedopuszczalne. Kubki Take!Cup każdorazowo przed ponownym użyciem muszą zostać poddane myciu zgodnie z ustaloną procedurą mycia i dezynfekowania kubków Take!Cup, a w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

2. Nie rzadziej niż dwa razy w roku Take!Cup może zwrócić się do Partnera w celu ustalenia bilansu kubków, za które Klient zapłacił kaucję i kubków, które pozostają na stanie Partnera. Ustalenie salda służy dokonaniu rozliczenia dla celów podatkowych. Rozliczenie następuje w okresie 30 dni od dnia ustalenia salda, z zastrzeżeniem terminów ustawowych. Termin zwrotu kubków dla celów rozliczeniowych ustala się na 1 rok od dnia ich wydania Partnerowi. Bilans jest również dokonywany każdorazowo na zakończenie współpracy. Rozliczenie następuje w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem terminów ustawowych.

§6 Prawa i Obowiązki Stron dotyczące odbioru kubków od Klienta/Użytkownika

1. Partner zobowiązany jest do każdorazowej kontroli wzrokowej przyjmowanego kubka od Klienta. Należy upewnić się, że kubek wielokrotnego użytku Take!Cup użytkowany był tylko i wyłącznie do celów gastronomicznych i zgodnie z przeznaczeniem. Kubek odbierany musi znajdować się w stanie idealnym. Do przygotowania napojów należy używać tylko i wyłącznie kubków czystych (wymytych, wyparzonych), ocenionych każdorazowo organoleptycznie.

2. Partner zobowiązany jest odebrać wszystkie kubki od Klienta niezależnie od koloru i rozmiaru oraz wydać Klientowi kwotę równowartości kaucji w wysokości 5 zł.

3. Partner nie jest zobowiązany do wypłaty kaucji za uszkodzony kubek (pęknięty, przebarwiony, pognieciony). Zaleca się odbiór takiego kubka od Klienta i zwrot do Take!Cup celem jego utylizacji.

4. Partner nie może odbierać kubków od innych Partnerów.

5. Partner jest zobowiązany do wyłączenia z obrotu kubków uszkodzonych lub estetycznie

nieatrakcyjnych (nieczytelne logo, nieestetyczny kolor kubka, zadrapania, zadarcia) zebrania ich i przekazania do utylizacji w indywidualnym zakresie lub za pośrednictwem Take!Cup. Możliwe jest indywidualne porozumienie pomiędzy Partnerem a Take!Cup w sprawie odbioru kubków w ilości powyżej 80 sztuk (odbiór na koszt Take!Cup) z uwagi na większą ilość odbieranych aniżeli wydawanych napojów, w przeciągu 7 dni od odebrania zgłoszenia.

6. W zamian za zwrócone kubki, które przeznaczone są do utylizacji, Partner otrzymuje nowy zestaw kubków po wpłacie wymaganej kaucji.

§7 Prawa i Obowiązki Stron dotyczące zwrotu kubków do Take!Cup

1. Partner może zwrócić w każdej chwili kubek do Take!Cup za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

2. W celu dokonania zwrotu kubków, Partner wypełnia Formularz Zwrotu dostępny na stronie www.takecup.pl i przesyła go drogą elektroniczną na adres takecup@takecup.pl. Zwrot będzie przeprowadzony w oparciu o dane przedstawione przez Partnera w Formularzu (w szczególności dotyczące ilości i stanu zwracanych kubków), z zastrzeżeniem możliwości weryfikacji

przedstawionych danych przez Take!Cup.

3. Przekazywane kubki przez Partnera powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający ich

uszkodzenie w transporcie.

4. Partner zobowiązany jest wyczyścić kubki – również te uszkodzone i wycofane z obiegu – zgodnie z

instrukcją, przed odesłaniem ich do Take!Cup.

 

5. Take!Cup zobowiązuje się do wypłaty kaucji wpłaconej przez Partnera w wysokości odpowiadającej ilości odesłanych kubków. Take!Cup zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wypłaty kwoty kaucji o kwotę odpowiadającą ilości kubków w stanie technicznym niezgodnym z umową.

6. Kubki zgłoszone do zwrotu Partner zobowiązuje się przygotować do odbioru zgodnie z obowiązującymi standardami kurierskimi oraz z uwzględnieniem czystości kubków wg instrukcji wyparzania i pielęgnacji kubków Take!Cup.

7. Take!Cup zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z rozliczenia wpłaconej kaucji kubków uszkodzonych, rozbitych, pękniętych. Po weryfikacji stanu przesłanych kubków Take!Cup dokona rozliczenia kaucji z Partnerem.

§8 Wyłączenie Odpowiedzialności

1. Take!Cup nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów oraz osób trzecich, niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Take!Cup w szczególności nie ponosi odpowiedzialności wynikłej z przekazania przez Partnerów nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd informacji.

§9 Czas trwania i zakończenie współpracy partnerskiej

1. Minimalny czas trwania współpracy wynosi 5 miesięcy. Partner może dokonać wyboru dłuższego okresu współpracy – okres wybrany przez Partnera staje się wtedy okresem minimalnym w stosunku pomiędzy Partnerem a Take!Cup.

2. Jeżeli Partner skorzysta z oferty promocyjnej (obniżona kwota abonamentu), kwota abonamentu zostanie utrzymana tylko w przypadku trwania współpracy przez zadeklarowany okres. Oznacza to, że w przypadku wcześniejszej rezygnacji ze współpracy, Partner zobowiązany jest dopłacić różnicę kwotową między wybranym Abonamentem promocyjnym, a kwotą Abonamentu bazowego za cały minimalny okres współpracy wybrany przez Partnera.

3. Jeżeli Partner dokona wyboru Abonamentu na okres minimalny dłuższy niż 3 miesiące, przez ten wybrany okres Partner zobowiązuje się opłacać Abonament za każdy miesiąc do końca trwania wybranego okresu. Wcześniejsza rezygnacja ze współpracy nie zwalnia Partnera z obowiązku opłaty Abonamentu za miesiące pozostałe do upływu wybranego przez Partnera okresu trwania Abonamentu. Nie wyłącza to obowiązku wynikającego z ust. 2 powyżej.

4. Umowa zawarta w oparciu o postanowienia Regulaminu ulega automatycznemu przedłużeniu o kolejny okres abonamentowy (taki sam, jak dotychczasowy okres minimalny wybrany przez Partnera), jeżeli Partner nie wypowie jej na co najmniej jeden miesiąc przed upływem danego okresu abonamentowego. Wypowiedzenie odnosi skutek na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Partner złoży Take!Cup oświadczenie o wypowiedzeniu..

5. Take!Cup może wypowiedzieć umowę na zasadach jak Partner.

6. Take!Cup może wypowiedzieć umowę natychmiast ze skutkiem natychmiastowym, a tym samym

wykluczy Partnera z uczestnictwa w OSK Take!Cup jeżeli stwierdzi, że Partner rażąco narusza zasady współpracy lub działa na niekorzyść OSK. Wypowiadając umowę, Take!Cup bez uprzedniego powiadomienia Partnera wyłączy konto Partnera oraz wykluczy go ze wszystkich mediów i oznaczeń w systemach reklamowych Take!Cup. Przez rażące naruszenie współpracy należy również rozumieć: skargi od Klientów dotyczące np. wydawania napojów w zabrudzonym kubku, uszkodzonym kubku; wydawanie kubków w niezgłoszonych kolejnych lokalach Partnera; co najmniej jednomiesięczną zaległość w płatnościach za abonament uczestnictwa i inne negatywnie wpływające na wizerunek marki Take!Cup lub innych Partnerów.

7. Jeżeli umowa zostanie wypowiedziana, strony ustalają, że Partner będzie odbierać od Klientów kubki wielorazowego użytku Take!Cup w okresie wypowiedzenia, a Take!Cup odbierze od Partnera kubki po tym czasie, bezpłatnie jeżeli ilość kubków przekroczy 80 szt.

8. Jeżeli ilość kubków nie przekroczy 80 sztuk, Partner zwróci kubki do Take!Cup na własny koszt. Take! Cup zastrzega sobie prawo do pomniejszenia wypłaty kwoty kaucji z uwagi na niezgodny z umową stan techniczny kubków.

9. Zwrot kubków i wpłaconej kaucji następuje tylko po wygaśnięciu umowy i zaprzestaniu współpracy.

10. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej lub elektronicznej. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu przez Partnera drogą elektroniczną następuje wyłącznie na adres e-mail:

finanse@takecup.pl, a drogą pisemną na adres siedziby Take!Cup: ul.Praska 28/9, 30-328 Kraków.

§10 Materiały pomocnicze, instrukcje dla Partnera

1. Partner otrzymuje od Take!Cup materiały pomocnicze w tym instrukcje dotyczące mycia kubków wielokrotnego użytku Take!Cup, oraz instrukcje dotyczące szkolenia pracowników Partnera, zalecenia dotyczące montażu i ekspozycji materiałów promujących OSK.

2. Materiały zawierają opisy w kwestii pielęgnacji kubków, zwrotu kubków, zwrotu wpłacanej kaucji. Są to zalecenia i informacje, które Partner zobowiązany jest stosować.

3. Odpowiedzialność za dokładność i rzetelność stosowania spoczywa na Partnerze. Wszystkie nowe zalecenia lub inne materiały, które będą obowiązywać, Take!Cup będzie aktualizował drogą elektroniczną.

§11 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest spółka Take!Cup Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie adres poczty elektronicznej: takecup@takecup.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie Take!Cup. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

3. Korzystanie z usług Take!Cup, przystąpienie do OSK, w tym dokonywanie zamówień kubków Take! Cup jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§12 Postanowienia końcowe

1. Zawartość strony internetowej www.takecup.pl, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością Take!Cup. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Take!Cup.

 

2. Take!Cup zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Jeżeli Partner nie sprzeciwi się zmianom w przeciągu 7 dni, oznacza to akceptację umowy przez Partnera.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

TakeCup_Logo

Hey! Porozmawiajmy.

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgoda na otrzymywanie informacji
TakeCup_Logo

Zarejestruj się

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i Nazwisko
Hasło
Stanowisko
Adres siedziby firmy
Dołączenie do OSK
Oświadczenie o prowadzeniu działalności
Zgoda na otrzymywanie informacji